top of page
  • Beach Break Boxtel | Instagram
  • Beach Break Boxtel | Facebook
  • Beach Break Boxtel | Spotify
Strans Strook.png
Bladeren Boven Linksa.png
Bladeren Boven Rechts.png
  • Beach Break Boxtel | Instagram
  • Beach Break Boxtel | Facebook
  • Beach Break Boxtel | Spotify
Strook kleur diagonaal.jpg

HUISREGELS EVENEMENTEN PRESS PLAY

Toepasselijkheid

Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die aanwezig is tijdens door Press Play georganiseerde evenementen.

Algemeen

Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van Press Play aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.

 

Toegang tot Press Play evenementen

1.Toegang tot Press Play evenementen is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door of namens Press Play afgegeven autorisatie. Autorisatie kan uitsluitend worden verleend na legitimatie door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd, zoals geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats.

2. Door of namens de Press Play afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar en dienen te allen tijde zichtbaar te worden gedragen. Op verzoek van door de directie van Press Play aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of een door of namens Press Play afgegeven andere autorisatie te beschikken.

3. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het evenementterrein dan dat gedeelte waartoe toegang is verleend.

4. Bezoekers die tijdens een evenement het terrein verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot het evenement.

5. Eenieder die zich op het evenement bevindt, moet zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

6. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Press Play een minimum adviesleeftijd van 18 jaar.

7. De door de directie van de Press Play aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich in de Press Play bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV tijdens een evenement van Press Play gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen de op het evenemententerrein wanneer daartoe aanleiding is. Binnen de Press Play verstaan we onder ‘visiteren’ de controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. Onder privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering wordt verstaan de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend of uit het pand verwijderd.

8. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: a. etens-en drinkwaren; b. gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas -en/of blik; c. (soft/hard)drugs en alcohol; d. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk; e. skates, fietsen, steps, skateboards etc.; f. (huis)dieren; g. professionele foto - en video -en audio opname apparatuur; h. vlaggen of vlaggenstokken; i. drones en soortgelijke voorwerpen; j. selfiesticks; en k. alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van Press Play en de door de directie van Press Play aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde. In aanvulling op het bovenstaande is een organisator van een evenement van Press Play gerechtigd om per evenement aanvullende (veiligheids- )maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het weigeren van (grote) tassen en rugzakken. Bezoekers dienen derhalve vooraf na te gaan of er dergelijke aanvullende voorschriften gelden.

9. De directie van Press Play behoudt zich het recht voor om eenieder zonder opgave van redenen de toegang tot een evenement van Press Play te ontzeggen, zonder dat deze persoon recht heeft op een schadevergoeding.

 

Tijdens een evenement van Press Play

 

10. Het is ten strengste verboden te roken op overdekte locaties, waaronder ook tenten.

11. Het bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.

12. Het is verboden in staat van dronkenschap een evenement van Press Play te bezoeken of op het daarvoor aangewezen evenemententerrein aanwezig te zijn.

13. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.

14. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding zoals (sport)club-geaffilieerde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.

15. Het te koop aanbieden van - en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, T-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame-uitingen tijdens een evenement van Press Play en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van Press Play.

16. Press Play is als organisator van een evenement (na toestemming van de eigenaar van de desbetreffende evenementenlocatie) gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken. Bovendien is Press Play gerechtigd om deze opnamen voor haar eigen doeleinden te gebruiken en beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners, Press Play is als organisator van een evenement gerechtigd om de opnamen van haar evenement naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren op welke wijze dan ook.

17. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.

18. Tijdens een evenement van Press Play kan men worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dBA. Het dragen van gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid.

 

Calamiteiten

19. Eenieder die zich op een evenemententerrein toegewezen door Press Play bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden. 25. De directie van Press Play is gerechtigd om haar desbetreffende evenemententerrein te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

 

Geen schadevergoeding

20. Het bezoeken van een evenement van Press Play geschiedt geheel op eigen risico. Press Play is niet verantwoordelijk voor de schade die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van een besluit om een evenement af te gelasten.

 

Ontzegging toegang, verwijdering en boete

21. De door de directie van Press Play aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan deze huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of van een evenement(enterrein) verwijderen. Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd.

22. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van Press Play aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

 

Persoonsgegevens

23. Press Play verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Wijziging

24. Press Play behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Press Play te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

bottom of page